Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Přehled činností sekce průmyslové bezpečnosti

Průmsyslová bezpečnostSystematickým přístupem k zvládání rizika zajišťujeme svým zákazníkům komplexní servis v oblasti průmyslové bezpečnosti, havarijní prevence, požární ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. 

Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.

 • návrh na zařazení objektu/zařízení do skupiny A/B
 • identifikace zdrojů rizika a zpracování kvantitativních analýz rizika
 • hodnocení dopadů havárií na osoby, majetek a životní prostředí
 • zhodnocení vlivu lidského činitele
 • zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie
 • zpracování bezpečnostní zprávy a návrh systému řízení prevence závažné havárie
 • zpracování vnitřního a vnějšího havarijního plánu
 • plán fyzické ochrany objektu
 • účast na veřejném projednávání s cílem podpory/ochrany oprávněných zájmů zákazníka
  Více zde...

Dokumentace ochrany před výbuchem dle NV č. 406/2004 Sb. a protokoly o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3

Exploze

 • stanovení zón s nebezpečím výbuchu
 • teoretická a praktická část DOPV
 • požadavky na školení pracovníků
 • klasifikaci prostorů (jak v případě nebezpečí výbuchu plynů a par, tak i průmyslových prachů)
 • protokoly o určení vnějších vlivů
 • identifikaci nebezpečí, specifikaci ohrožení a posouzení rizika výbuchu (z hlediska pravděpodobnosti výskytu a trvání výbušné atmosféry, výskytu zdrojů iniciace, používaných látek, zařízení a procesů a předpokládaných účinků výbuchu)
 • školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, písemné metodiky

Analýzy technologií

 • audity bezpečnosti provozů a ochrany zdraví při práci (technologická rizika, bezpečnost práce, hygiena práce)
 • analýzy a návrhy zabezpečovacích systémů rizikových technologií
 • školení problematice havarijního plánování, analýz rizika, modelování následků havárií
 • návrhy a konzultace preventivních a ochranných opatření

 

Dále nabízíme

 

Pro státní správu a samosprávu

 • studie ohrožení a analýzy rizika kraje, obce, města
 • audit a analýzu disponibilních zdrojů
 • stanovení zóny havarijního plánování
 • zpracování vnějšího havarijního plánu
 • analýzy průmyslových rizik a rizika přepravy nebezpečných látek pro přípravu havarijního a krizového plánu kraje
 • zpracování havarijního a krizového plánu kraje a obce
 • přípravu havarijního informačního systému
 • oponentury vnitřních havarijních plánů a bezpečnostních programů prevence havárií, zpracování informací pro veřejnost
 • součinnostní dohodu pro řešení havarijních situací
 • přípravu programů pro budování vztahu s veřejností vzdělávání veřejnosti

Pro právnické a fyzické osoby

 • zařazení provozovatele do příslušné skupiny
 • audit bezpečnostní dokumentace
 • hodnocení rizik havárií
 • zpracování havarijních karet zařízení a zásahových sektorů
 • odborný odhad škod jako podklad pro zákonné pojištění ve smyslu zákona o prevenci závažné havárie
 • zpracování dokumentace požadované zákonem č. 224/2015 Sb a dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV č. 406/2004 Sb. včetně protokolů o určení vnějších vlivů