Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Průmyslová bezpečnost

Průmysl

Společnost TLP nabízí integrované služby pro firmy, které vyrábějí, skladují a přepravují nebezpečné chemické látky.

 • Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.
  Více zde...
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • ČSN 33 2000 - 3 - Elektrotechnické předpisy, protokoly o určení vnějších vlivů prostředí
 • Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) – 350/2011 Sb., klasifikace nebezpečných látek, bezpečnostní listy,
  návrhy a konzultace preventivních a ochranných opatření
 • EIA (Environmental Impact Assessment) – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  zajištění dokumentace nebo jejích vybraných částí
 • IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) – Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.
  asistence při ústním jednání se správním úřadem, při řízení o vydání integrovaného povolení
 • REACH-guide – předběžné informace a doporučení postupu pro zákazníka očekávajícího dopad evropské legislativy v oblasti nebezpečných chemických látek
 • Konzultační činnost a zpracování dokumentace v oblasti přepravy nebezpečných látek a skladování nebezpečných látek

Havarijní a krizové řízení

Krizové řízení


Společnost TLP na základě znalosti procesů krizového a havarijního řízení vypracovala ucelenou sadu nástrojů a postupů pro podporu tvorby havarijní a krizové dokumentace. Výsledné produkty jsou zpracovány v souladu s platnou legislativou a metodickými pokyny v oblasti krizového řízení.


 

 • Plány krizové připravenosti dle zák. č. 240/2000 Sb. a NV č. 462/2000 Sb. Více zde...
 • Plán krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury
  Více zde...
 • Analýza disponibilních sil a prostředků
 • Havarijní a krizové plánování
 • Analýza ohrožení teritoria
 • Plány akceschopnosti
 • Operační plány
 • Evakuace

Vývoj informačních systémů

Informační systémy

Společnost TLP vyvinula ucelenou sadu nástrojů pro podporou bezpečnostního a krizového managementu. Tyto systémy jsou úspěšně provozovány ve státní správě i soukromých organizacích.Informační systém chápeme ne jen jako samotný softwarový produkt, ale jako komplexní balík služeb: Softwarový produkt - Integrace produktu do stávajícího procesního modelu organizace (tvorba Business Process Modelu) - Provázání na stávající IS (systémová integrace) - Zákaznická podpora (metodika, školení).

 

 • Rozex Alarm - modelování úniku chemických látek Více zde...
 • Digitalizace havarijních a krizových plánů - Digitální krizový plán Více zde...
 • Systémy pro podporu bezpečnostního řízení a managementu podniku
 • Informační systémy pro zpracování krizové dokumentace  - Sypos Více zde...
 • Plány akceschopnosti

Řízení podnikových rizik

Informační systémy

Základem bezpečného a spolehlivého řízení procesů ve společnosti je poznání rizik, která tyto procesy ohrožují. Je-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost procesů, je ohrožena kontinuita činností společnosti. Zavádění systému řízení a eliminace rizik je záležitostí všech zaměstnanců podniku a vychází z politiky společnosti. Nabídka společnosti TLP vychází ze znalostí a zkušeností z procesu zavádění systémů bezpečného a spolehlivého řízení procesů, založeného na zavedeném systému řízení rizik ve společnosti. Tyto systémy navazují na systém ISO norem 9000, 1400 a další.

 

 • Analýza rizik - identifikace, hodnocení
 • Prevence a řízení rizik
 • Plány obnovy a kontinuity podnikání
 • Plány krizové připravenosti
 • Rizikové zprávy